Mitään oikeutusta sotaan ei ole – Войне – нет оправдания – No Justifications Exist For This War

28.2.2022

Lapin Ortodoksinen Seurakunta

Mitään oikeutusta sotaan ei ole

Suomen ortodoksisen kirkon piispojen paimenkirje 26.2.2022

Suomen ortodoksinen kirkko tuomitsee ehdottomasti Venäjän federaation sotatoimet Ukrainassa. Mitään oikeutusta sotaan ei ole. Ukrainan kansaa on tuettava kaikin keinoin: sekä taloudellisesti keräyksien kautta että hengellisesti rukousten myötä. Kirkkomme järjestön Filantropia ry:n kriisiavun kautta on mahdollisuus auttaa ukrainalaisia. Kirkossamme valmistaudutaan myös mahdollisten pakolaisten auttamiseen ja tukemiseen.

Vetoamme myös Moskovan patriarkaatin piispoihin ja pappeihin rauhan edistämiseksi.

Ajatuksemme ovatkin tänä vaikeana hetkenä Ukrainan kansan puolella, joka nyt pakenee sodan kauhuja lähinnä naapurimaiden alueelle. Viattomat ovat aina sodan suurimmat uhrit, ja erityisesti lasten kohtalo hirvittää. 

Myös meidän tulee täällä pyrkiä rauhan tahtoon ja sopuun. Toivomme, ettei Venäjän kansaa syyllistettäisi tässä tilanteessa ja ettemme lietsoisi eripuraa Suomessa asuvien seurakuntalaisten kesken. Jokainen seurakuntalainen on meille yhtä lailla rakas ja kallisarvoinen etnisestä taustasta riippumatta. 

Kehotamme kaikkia muistamaan kärsiviä rukouksissa, ja papistoa toimittamaan rukouspalveluksia rauhan puolesta. Kantakaamme rukouksia yhdessä!

Sodan mahdollinen laajentuminenkin huolettaa monia. Maamme johdon mukaan tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sotilaallisen uhan kohdistumista maahamme. Tietenkin kannamme kirkkona rukouksia Kolmiyhteiselle Jumalalle, että saisimme jatkossakin elää ”rauhallista ja hiljaista elämääkaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti” (1. Tim. 2:2).

Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.” (Room. 14:19)

Siunaten,

+ KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo
+ KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni
+ KP Oulun metropoliitta Elia
+ KS Haminan piispa Sergei

Войне – нет оправдания

Пастырское послание архиерейского собора Финляндской Православной церкви 26.2.2022.

Финляндская Православная церковь однозначно осуждает действия Российской Федерации в Украине. Войне – нет оправдания. народ Украины нуждается во всесторонней поддержке: как экономически путём сбора средств, так и духовно силой молитв. Через кризисную помощь организации-партнёра нашей церкви «Filantropia ry» можно помочь украинцам. В нашей церкви ведётся подготовка к оказанию помощи и поддержке беженцев.

Мы обращаемся к епископам и духовенству Московского патриархата с призывом послужить делу мира.

В этот трудный момент наши мысли – с народом Украины, стремящимся от ужасов войны на территории сопредельных государств. Самые великие жертвы войны это невинные, в особенности ужасает судьба детей.

Также и нам здесь необходимо стремиться к миру и согласию. Мы надеемся, что в этой ситуации обвинения не падут на народ России, и что мы не будем возогревать вражду между проживающими в Финляндии прихожанами. Для нас каждый прихожанин любим и ценен равным образом, независимо от этнического происхождения.

Призываем всех помнить страждущих в молитвах, а духовенство – совершать молебны о мире. Вознесём молитвы вместе!

Многие обеспокоены возможным расширением поле боевых действий. Согласно руководству нашей страны, на данный момент в поле зрения не просматривается военной угрозы нашей стране. Разумеется, мы как Церковь возносим молитвы Триединому Богу, чтобы и в дальнейшем жить «жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1. Tим. 2:2).

«Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.» (Рим. 14:19)

Благословляя,

+ ЛЕВ, Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии

+ АРСЕНИЙ, Митрополит Куопио и Карелии

+ ИЛИЯ, Митрополит Оулу

+ СЕРГИЙ, Епископ Хамины

No Justifications Exist For This War

Pastoral letter of the bishops of the Orthodox Church of Finland, February 26, 2022.

The Orthodox Church of Finland absolutely condemns the invasion of Ukraine by the Russian Federation. Absolutely no justifications exist for this war. The Ukrainian nation deserves all our support: both financially and through our prayer. Filantropia ry, the charity organization of our church, offers one way to send Ukrainians urgent crisis aid. Our church is also preparing to offer aid and support for refugees.

We appeal to the bishops and priests under the Moscow Patriarchate to advance the cause of peace.

At this difficult moment, our thoughts are with the Ukrainian people, now fleeing the terrors of war to neighboring countries. The innocent people are always the greatest victims of any war, and we are particularly discomforted by the situation of the children. 

We, too, must strive for peace and concord. The blame for this situation should not be placed on the ordinary Russian people and no disharmony be created among the membership of our Church in Finland. Each member of our Church member is dear to us, no matter their ethnic background. 

We ask all to remember the suffering people in their prayers and the priests to perform prayer services for peace. Let us complete our prayer together!

Many are worried about the possibility of the expansion of this war. According to our country’s political leadership, there is currently no immediate military threat of Finland. As a church, of course, we pray to the Triune God so that we may to continue to “lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty” (1. Timothy 2:2).

”So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding.” (Romans 14:19)

With paternal love in Christ,

+ His Eminence, Archbishop Leo of Helsinki and all Finland 
+ His Eminence, Metropolitan Arseni of Kuopio and Karelia
+ His Eminence, Metropolitan Elia of Oulu 
+ His Grace, Bishop Sergei of Hamina

Palaa ajankohtaista -sivulle