Παναγιώτατε / Kirje Patriarkallemme

9.9.2023

Rauno Pietarinen

Παναγιώτατε

Μετὰ μεγάλου σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἡμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Φιλλανδίας, καλωσορίζομεν τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα. Οἱ ἱερεῖς καὶ ἅπαντες οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἐκ τοῦ Sevettijärvi ἕως τὸ Ἑλσίνκι, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐκφράσωμεν τὴν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην ἡμῶν διὰ τὴν ἐπίσκεψιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἡ ὁποία ἐνδυναμώνει τὴν πίστιν ἡμῶν, μᾶς δίδει πλείστην ἐλπίδα καὶ μᾶς διδάσκει περὶ τῆς γνησίας ἀγάπης.

Προσαιτούμεθα τὰς ἁγίας προσευχὰς Ὑμῶν ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας ἐν Φιλλανδίᾳ καὶ δοξολογοῦμεν τὸν Παντοδύναμον Θεόν, διότι ἐν τῷ σεπτῷ Ὑμῶν Προσώπῳ ἐχαρίσατο εἰς ἡμᾶς ἀληθῆ Ποιμένα καὶ Διδάσκαλον.

+ + +

Teidän Kaikkipyhyytenne,

Me suomalaiset ortodoksit toivotamme suurella kunnioituksella rakkaudella Teidän Kaikkipyhyytenne tervetulleeksi Suomeen. Papit yhdessä uskovan kansan kanssa, aina Sevettijärveltä Helsinkiin saakka, ovat kiitollisia vierailustanne, joka vahvistaa uskoamme, antaa meille toivoa ja opettaa meitä oikeasta rakkaudesta.

Pyydämme Teidän Kaikkipyhyytenne pyhiä rukouksia kirkkomme puolesta Suomessa ja ylistämme Kaikkivaltiasta Jumalaa siitä, että Hän on Teissä antanut meille todellisen paimenen ja opettajan.

Palaa papin palsta -sivulle